ČO SA DEJE NA JUŽNOM SLOVENSKU?

O nás

Kto sme a prečo bojujeme za vznik slovenskej školy

Sme nezávislá apolitická organizácia. Nie sme podporovaní ani priamo spojení so žiadnou politickou stranou.

Sme rodičia detí, ktorí sa už od roku 2017 aktívne snažia o zriadenie základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v obci Rohovce v okrese Dunajská Streda. V roku 2018 sme založili občianske združenie s názvom Iniciatíva BKZ. Na akútny nedostatok slovenských škôl sme upozornili všetky kompetentné a s problémom súvisiace úrady, Vládu SR, Národnú radu SR, ministerstvá. Napriek viacerým ponúkaným riešeniam vedenie obce Rohovce a aj ostatné dotknuté obce nepristúpili na žiadnu dohodu. Práve naopak, sabotovali naše žiadosti o vysvetlenia, stretnutia, neodpovedali na naše maily a listy. 

Dočkali sme sa najskôr len sľubov a odkladania problému, neskôr priameho osočovania a dokonca aj verejného obvinenia, že falšujeme podpisy záujemcov o slovenskú ZŠ, čo sme dôkazmi ľahko vyvrátili, no do dnešného dňa sme sa nedočkali aj verejného ospravedlnenia.

Problém s akútnym nedostatkom miest v slovenských školách sa pritom netýka len Rohoviec a obcí Horný Bar, Trnávka, Kyselica, Blatná na Ostrove, Báč a Macov, ale celého okresu Dunajská Streda. V meste Šamorín je slovenská ZŠ preplnená, deti z okolitých obcí neprijímajú. Voziť malé šesťročné deti desiatky kilometrov do ZŠ v Bratislave alebo na opačný smer do Gabčíkova, ako nám navrhli viacerí starostovia obcí minulý rok, nie je pre žiadneho rodiča riešením, ale komplikáciou.

Tento rok v apríli sa obce dohodli na poslednú chvíľu so ZŠ Lehnice na spoločnom školskom obvode. Je to opäť len plátanie problému. (Zápisy do ZŠ prebiehajú na celom Slovensku práve v mesiaci apríl.) Lehnice ešte vlani boli preplnené a nezmení sa to ani do budúcna, čo potvrdil starosta Lehníc aj niektorí poslanci. (V obci Lehnice prebieha masívna výstavba rodinných a bytových domov. Navyše, nikto zatiaľ neoznámil, či a ako bude doplnená a upravená sieť autobusovej dopravy v novej spádovej oblasti pre dochádzajúcich žiakov.)

Aj nadchádzajúci školský rok (2019/2020) tak mnohí rodičia z Rohoviec a dotknutých obcí riešili zápis na povinnú školskú dochádzku všemožnými spôsobmi, naďalej pretrváva napríklad obchodovanie s trvalým pobytom v Šamoríne.
Jedinou prekážkou, prečo už v roku 2018 nevznikla škola s vyučovacím jazykom slovenským, je nevôľa starostov a obecných zastupiteľstiev (väčšinovo zastúpená SMK). Budova maďarskej ZŠ v Rohovciach je naďalej kapacitne poddimenzovaná a mohol v nej už reálne fungovať 1. ročník slovenskej ZŠ s počtom 12 prvákov. 

Ostáva nám momentálne veriť v sľub predsedu Vlády SR Petra Pellegriniho, ktorý vyhlásil (ešte v septembri 2018), že v prípade neochoty obcí, štát postaví celkom novú školu s vyučovacím jazykom slovenským v jednej z dotknutých obcí. V tomto prípade žiadame, aby išlo o dlhodobé koncepčné riešenie, teda plne organizovanú základnú školu s ročníkmi 1.-9., jedálňou, telocvičňou a všetkým potrebným vybavením.

Konajme spoločne v záujme všetkých detí

Cieľom našej iniciatívy je vytvoriť školu, v ktorej sa budú vedľa seba vzdelávať DVE NÁRODNOSTI – maďarská a slovenská a vybudovať tak v deťoch prirodzene rešpekt a vzájomnú úctu.
Ak je Vám naša myšlienka sympatická, pridajte sa k nám a ukážme spoločne zastupiteľom obcí Rohovce, Kyselica, Báč, Horný Bar, Blatná na Ostrove, Trnávka a Macov, že my obyčajní obyvatelia
sa vieme spojiť pre dobrú vec. Nezáleží, či máte školopovinné dieťa,
alebo dieťa len plánujete, ak sa o zmenu nezasadíme my teraz, nikto
to za nás neurobí.
Nerobíme
to pre seba,
ale pre naše
deti!

Prečo sú SK školy problém

Lebo sú slovenské

O probléme so slovenskými ZŠ v okrese Dunajská Streda vedia obce už od roku 2014.

 • Už v roku 2014 prestala slovenská ZŠ Mateja Bela v Šamoríne prijímať prvákov z okolitých obcí. Táto škola je absolútne preťažená.

Čo podnikli obecné zastupiteľstvá, aby tento problém so slovenskými žiakmi riešili v predstihu?

 • Celkom nič. Napriek tomu, že v tom roku 2014 sa starosta obce Rohovce vyjadril, že „nebojte sa, ak nás Šamorín odstrihne, otvoríme slovenskú ZŠ u nás“. Veď nakoniec, v Rohovciach do roku 2011 slovenská ZŠ fungovala. Prečo by sa nemohla jej existencia obnoviť. Nestalo sa. Slovenská ZŠ Mateja Bela v Šamoríne nás odstrihla a my, zúfalí rodičia, si musíme pomáhať ako vieme, aby naše deti mohli chodiť do slovenskej školy.

Ako situáciu riešia zúfalí rodičia?

 • Väčšina rodičov, ktorí mali problém uplynulé roky, kam zapísať svoje deti, si prehlasovali trvalé pobyty do Šamorína. Vybavili si to u rodiny, známych, dokonca aj u cudzích ľudí, ktorým za to zaplatili. Tak ich je slovenská ZŠ nútená vziať. Iní si zase nahlásili trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej. Ale toto nie je riešenie. My si máme vybavovať trvalý pobyt v iných obciach, aby naše deti mohli navštevovať slovenskú ZŠ?

Riešenia

Čo sme sme doteraz urobili pre vznik ZŠ s jazykom slovenským

Občianske združenie Iniciatíva BKZ vynaložilo do dnešného dňa obrovské úsilie, aby vznikla nová škola. Desiatky listov, mailov, telefonátov, pokusov o dialóg s rohoveckým zastupiteľstvom a starostom. Náš štýl komunikácie sa niesol vždy v zmierlivom tóne založený na faktoch a zákonných právach.

Október 2020

 • Dostali sme ubezpečenie z Ministerstva vnútra SR, že v kooperácii s MŠVVaŠ SR pracujú na vyriešení problému nedostatku miest v ZŠ s vyučovaním v slovenskom jazyku v okrese Dunajská Streda. Aktuálne sme v očakávaní či a ako sa štátnym orgánom podarí tento ozaj vážny problém vyriešiť.

September 2020

 • Rokovali sme probléme na MŠVVaŠ SR. Taktiež prebehli viaceré naše komunikácie s kompetentnými úradníkmi z Ministerstva vnútra SR.

August 2020

 • Dostali sme formálne odpovede z ministerstva vnútra, školstva, z Úradu vlády a od predsedu parlamentu SR, že sa našim podnetom plánujú zaoberať. Za všetky citujeme Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR: „ MŠVVaŠ momentálne pripravuje analýzu dát, na základe ktorých plánuje prijať opatrenia pre efektívnejšie financovanie regionálneho školstva s ohľadom na existujúcu sieť škôl ako aj pre potreby rozširovania kapacít.“

Apríl 2020

 • V programovom vyhlásení vlády sme zaznamenali na strane 74 v kapitole Národnostné školstvo ( Síce v zvláštnej kapitole, ale predsa, zmienku o zámere vlády SR riešiť problém nedostačujúcich kapacít ZŠ v štátnom jazyku: … „ Pri zabezpečení týchto cieľov vláda podporí fungovanie škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín, ako aj škôl, kde prevláda národnostná menšina a kde je dopyt po škole s vyučovacím jazykom slovenským. …“

Marec 2020

 • Vzhľadom na povolebnú výmenu vlády a kompetentných úradníkov na ministerstvách sme všetkým relevantným ministerstvám rozposlali opätovne žiadosti o naliehavé riešenie nedostatku miest v ZŠ s vyučovaním v slovenskom jazyku v okrese Dunajská Streda. V listoch sme stručne zhrnuli danú problematiku s cieľom, pomôcť sa novej vládnej garnitúre v probléme, čo najrýchlejšie zorientovať. Žiadali sme aj osobné stretnutia. Uvedené listy sme zaslali: Predsedovi vlády SR, predsedovi parlamentu SR, ministrom vnútra, školstva, financií. Taktiež predsedovi poslaneckého školského výboru NRSR a opätovne predsedovi Trnavského samosprávneho kraja.

Február 2020

 • Bohužiaľ, ako sme predpokladali, vzhľadom na časovú a finančnú náročnosť zvolenej cesty riešenia problému a blízkosť termínu parlamentných volieb (február 2020) išla celá snaha zo strany Ministerstva vnútra a Úradu vlády premiéra Petra Pellegriniho „do stratena“ .

December 2019

 • Opätovne sme žiadali Okresný úrad v Trnave o zaslanie informácií ohľadne nariadenia zo strany MŠVVaŠ SR. Žiaľ informácia bola, že list poslali. List sa niekde cestou asi stratil a nebola ochota zo strany okr.úradu v Trnave list poslať „znova“. Čiže vo výsledku ho nemáme. Dostali sme len interný formulár okr. úradu, že list zaevidovali a údajne naň odpovedali. Obsahu odpovede sme sa teda opätovne nedočkali. Súčasne sme v tomto období absolvovali viacero stretnutí na MV, UV , obhliadka pozemkov v Rohovciach a v Macove. Prebiehal proces výberu miesta výstavby novej ZŠ s vyučovaním v slovenskom jazyku, nakoľko statne organy dospeli k záveru, že je to jediná schodná cesta zriadenia potrebnej ZŠ v okrese Dunajská Streda. A to vzhľadom na aktuálne nastavenie legislatívnych pravidiel v oblasti zriaďovania potrebných ZŠ v SR.

September 2019

 • Písomne sme sa opýtali prednostky Okresného úradu v Trnave na uvedené poverenie z MŠVVaŠ SR. Žiadali sme vyjadrenie k tomuto povereniu a tiež informácie aké kroky v tejto veci podnikli. Odpovede sme sa nedočkali. (Napriek tomu, zem nám na úrade tvrdili, že ju poslali).

August 2019

 • Vďaka reakcii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú zaslali ako odpoveď na podnet kancelárie prezidentky SR sme sa dozvedeli, že dňa 18.6.2019 poverila ministerka ŠVVaŠ okresný úrad v Trnave zriadením ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Rohovciach. (Zriadenie ZŠ v slovenskom jazyku malo byť vykonané Okresným úradom v Trnave podľa § 14 ods. 6 písm. h) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a škol. Samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

Júl 2019

 • Obec Macov, ako jediná z dotknutých a oslovených obcí, bola ochotná dať štátu súčinnosť pri výstavbe novej ZŠ v slovenskom jazyku. Štát ani obec nedisponujú v Macove vhodným pozemkom na výstavbu školy. Bude nutné kúpiť pozemok za trhovú cenu, čo riešenie problému výrazne zdraží. Blog. Súčasne sme slovili listom prezidentku SR – Kancelária pani prezidentky nás informovala, že náš podnet postúpili Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Máj 2019

 • OZ Iniciatíva BKZ opätovne kontaktovalo listom predsedu vlády SR, vedúcu odboru školstva na Okresnom úrade Trnava, Ministerstvo školstva, Ministerstvo vnútra SR so žiadosťou o definitívne dlhodobé koncepčné riešenie pre žiakov so záujmom o slovenskú školu
 • OZ Iniciatíva BKZ prostredníctvom letákov informovalo občanov Rohoviec a dotknutých obcí a aktuálnom stave so slovenskou školou a objasnilo nepravdy, ktoré o členoch združenia šírili rohoveckí poslanci a starosta

Apríl 2019

 • Iniciatíva BKZ verejne vyjadrila nesúhlas s plátaním problému, teda vytvorením školského obvodu s Lehnicami, ktorý je riešením na pár rokov. Dotknuté obce na poslednú chvíľu krátko pred školskými zápismi prijali túto zmenu. Rodičia už mali situáciu so školou pre svoje dieťa na rok 2019/20 v drvivej väčšine už vyriešenú (opäť väčšinou prehlasovaním trvalých pobytov).
Marec 2019
 • obec Rohovce na svojom blogu (podpísaní ako autori sú starosta a niektorí obecní poslanci) krivo obvinila OZ Iniciatíva BKZ s falšovania podpisov rodičov v zozname o záujme o slovenskú školu v Rohovciach a osočila ho z klamstva a zavádzania. Na čo OZ Iniciatíva BKZ s okamžitou platnosťou žiadalo stiahnuť krivé obvinenia a aby sa títo zástupcovia obce verejne ospravedlnili. To sa dodnes neudialo. (Obvinenie síce po našich urgenciách stiahli z obecnej webstránky a sociálnej siete Facebook a v blogu na Denníku N mierne pozmenili text, no žiadne verejné ospravedlnenie nikde neuvádzajú.)
 • list predsedovi Trnavského samosprávneho kraja so žiadosťou o zvolanie okrúhleho stola so starostami a dotknutými úradmi (zatiaľ sa neuskutočnilo).
 • tlačová konferencia OZ Iniciatíva BKZ na tému „Čo sa udialo za uplynulý rok a prečo stále nemáme slovenskú školu“ za účasti desiatky celoslovenských médií.

Január 2019

 • výzva obci Rohovce so žiadosťou o stretnutie, resp. o odpoveď, ako plánuje obec ďalej postupovať v odkladanom probléme podľa nového platného zákona. Obec s OZ Iniciatíva BKZ nekomunikovala. Po viacerých našich žiadostiach sa uskutočnilo jedno neformálne stretnutie so starostom obce Rohovce
 • účinnosť nadobudla novela Zákona o školskej správe a samospráve, o ktorú sa zaslúžilo aj OZ Iniciatíva BKZ. Podľa nových zákonných ustanovení musia mať žiaci dostupnú školu v okruhu 6 km od svojho bydliska (čo nespĺňajú ZŠ Lehnice pre všetky dotknuté obce, len pre 3 z nich)

December 2018

 • bola prijatá v NR SR novela Zákona o školskej správe a samospráve, ktorá určila nové pravidlá pri tvorbe školských obvodov

November 2018

 • po komunálnych voľbách sa zmenil starosta obce Rohovce a čiastočne obmenilo obecné zastupiteľstvo – to však už vopred avizovalo, že nepodporia myšlienku zriadenia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. OZ Iniciatíva BKZ preto kontaktovalo príslušné úrady a predsedu vlády SR so žiadosťou o ďalšie možnosti riešenia akútneho problému, keďže obec sa postavila k veci odmietavo

Október 2018

 • OZ Iniciatíva BKZ prichádza s návrhom na riešenie bezútešného stavu slovenského školstva, a to zriadiť školu v tzv. utečeneckom tábore v obci Rohovce, ktorí je kapacitne nevyužitý a disponuje plne vybavenými učebňami, jedálňou, športoviskami

September 2018

 • Predseda vlády SR Peter Pellegrini navštívil osobne obec Rohovce (3.9.2018), kde informoval médiá a zástupcov OZ Iniciatíva BKZ, že spraví všetko preto, aby deti so záujmom o slovenskú školu sa mohli vzdelávať v štátnom jazyku a v dostupnej vzdialenosti. Aj keď to bude znamenať postaviť úplne novú školu z rezervy premiéraAlibizmus obecného zastupiteľstva Rohovce

August 2018

 • OZ Iniciatíva BKZ kontaktovalo verejnú ochrankyňu práv pre deti Vieru Tomanovú, ktorá sa začala o problém s nedostatkom slovenských škôl v okrese Dunajská Streda zaoberať a skonštatovala, že je situáciu nevyhnutné riešiť. O súčinnosť požiadala aj Ministerstvo školstva SR, ktorí sa však opätovne odvoláva na komplexnú školskú reformu. Tá má byť prijatá najskôr v septembri 2019, čo je znovu pre budúcoročných prvákov neskoro

Jún 2018

 • predseda vlády SR Peter Pellegrini sa prvýkrát verejne vyjadril, že nebude tolerovať, ak slovenské deti nemajú možnosť vzdelávať sa vo svojom štátnom rodnom jazyku. Reagoval na tlačovú konferenciu a medializované informácie rodičov z dotknutých obcí v okrese Dunajská Streda

Od začiatku roka 2018 sa rodičia z dotknutých obcí (vtedy ešte nebolo založené OZ Iniciatíva BKZ) začali aktívne snažiť o zriadenie ZŠ 1.-4. stupeň v obci Rohovce. Slovenské triedy mohli pohodlne vzniknúť v kapacitne nenaplnenej škole s vyučovacím jazykom maďarským, ako to predtým sľuboval aj vtedajší starosta obce.  Napriek mnohým snahám o debatu, dohodu na riešení, sa obec Rohovce stavala ku škole odmietavo, čo potvrdila aj v máji 2018 na rokovaní obecného zastupiteľstva. Bez udania pádnych dôvodov slovenskú školu odmietli a z ich strany sa začal doslova boj. Rodičov obvinili, že chcú rušiť maďarskú školu a z mnohých ďalších neprávd a klamstiev.

Aktuality

 

Komentár Ministerky školstva SR, Martiny Lubyovej k plánovanej reforme školstva:
„Vychádzame z fínskeho modelu inklúzie a integrácie, ktorý vychádza z hesla, že najlepšia škola je najbližšia škola a že každé dieťa by malo mať právo na prístup ku kvalitnému vzdelaniu.“

Tlačová konferencia predsedu vlády SR k téme základná škola v Rohovciach: video na facebooku.
„Vláda si uvedomuje, že máme na Slovensku menšiny, ktoré sa potrebujú vzdelávať vo svojom rodnom jazyku. A tu platí konsenzus, že na území, kde naše menšiny žijú, musí byť zachovaná taká sieť školstva, aby sa mohli vzdelávať v ich materinskom jazyku. Na druhej strane ale nebudem nikdy tolerovať a nebudem súhlasiť s tým ako predseda vlády, aby som súhlasil s tým, aby sme sa dostali do situácie, akej sme boli svedkom pred niekoľkými týždňami, kedy zase slovenským deťom nebolo umožnené, respektíve škola nemienila otvoriť školu pre deti, aby sa mohli vzdelávať v slovenskom jazyku. To by potom nebola fér situácia, a preto musí platiť vyvážený spôsob. Tak ako Slovensko garantuje všetkým našim menšinám ich možnosť vzdelávať sa v ich jazyku, na druhej strane na území Slovenskej republiky musí byť garantované, že ak sa Slovák chce vzdelávať v slovenčine, má na to plné právo a štát to musí zabezpečiť.“

Dôležité informácie a dokumenty na stiahnutie

Mapka, ktorá názorne ukazuje školský obvod Lehnice.

Žiaci a základné školy v okrese Dunajská Streda

ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským

 • Počet škôl – 39
 • Počet žiakov – 5 841
 • Priemer na školu – 150

Zdroj: Okresný úrad Trnava, odbor školstva

ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

 • Počet škôl – 11
 • Počet žiakov – 3 320
 • Priemer na školu – 302

Ďalšie informácie k téme

Stanovisko iniciatívy BKZ k článku Jánosa Méryho:

Výňatok z ústavy SR:

Práva národnostných menšín a etnických skupín

Čl. 33
Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na ujmu.

Čl. 34
(1) Občanom tvoriacim v Slovenskej republike národnostné menšiny alebo etnické skupiny sa zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými príslušníkmi menšiny alebo skupiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať informácie v ich materinskom jazyku, združovať sa v národnostných združeniach, zakladať a udržiavať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie. Podrobnosti ustanoví zákon.

(2) Občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám sa za podmienok ustanovených zákonom zaručuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj

a) právo na vzdelanie v ich jazyku,
b) právo používať ich jazyk v úradnom styku,
c) právo zúčastňovať sa na riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín.

(3) Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva.

Blog

3.4. 2019 o 9:47

Zápisy a zúfalá situácia so slovenskými školami opäť donútili rodičov meniť trvalý pobyt

Tento mesiac sú na základných školách zápisy na povinnú školskú dochádzku v budúcom školskom roku 2019/20. Deti z obce Rohovce, Trnávky, Blatnej na Ostrave, Macova či Báču v okrese Dunajská Streda sa novozriadenej školy nedočkali. – viac na blog.sme.sk

16.1. 2019 o 9:59

Slováci by nemali mať na južnom Slovensku väčšie slovo ako Maďari, píše portál maďari.sk

Odkedy sa verejne snažíme v Rohovciach o zriadenie ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, portál maďari.sk uverejňuje články, ktoré navodzujú veľmi zlú atmosféru vo vzťahoch medzi slovenskými a maďarskými občanmi na južnom Slovensku – viac na blog.sme.sk

15.11. 2018 o 12:32

Webový portál maďari.sk ignoruje náš názor a fakty

Ak by obec Rohovce zriadila už pred začiatkom tohto školského roka (2018/19) ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, navštevovalo by prvý ročník viac školákov ako obecnú ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským – viac na blog.sme.sk

10.10. 2018 o 9:53

Čo všetko sme už podnikli, aby vznikla na juhu ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

Nechceme, aby denne takmer trištvrte hodiny deti cestovali do Gabčíkova, potom ešte išli desať minút peši a to isté absolvovali popoludní znovu, ako navrhujú zástupcovia našej obce a ďalší starostovia. Takúto tortúru majú dennodenne  podľa nich absolvovať malé šesťročné deti – viac na blog.sme.sk

Poslanec János Méry zvláštne odôvodňuje, prečo nechce, aby sa v obci Rohovce po niekoľkých rokoch obnovila základná škola s vyučovacím jazykom slovenským… čítajte viac na blog.sme.sk.

Fórum

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'pages_read_user_content' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.